ЗА НАС

Основана во 1995год., од Прим. Д-р Илија Кувенџиев, физијатар. Ординацијата веќе 30 години континуирано работи  со склучен договор со ФЗОРСМ.

Д-р Елена Кувенџиева
Физијатар
Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

Дипломира на Медицински Универзитет -Софија 2009год. Специјализација по физикална медицина и рехабилитација завршува 2015год., во Скопје. 

Редовно посетува стручни семинари и конгреси со меѓународно учество.

Некои од поважните Конгреси и Семинари:

Д-р Елена Кувенџиева

Физијатар

Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

М-р Маја Кувенџиева

Менаџер

Магистер по правни науки

Медицинскиот персонал се состои од висококвалификувани дипломирани физиотерапевти